Bahare Khamoosh lyrics

Rating: 2.78
Song Details
Artist(s)Dariush
Album(s)Zendooni

#time

[00:00.19]بر آن فانوس کَش دستی نیفروخت
[00:04.55]بر آن دوکی که بر رف بیصدا ماند
[00:10.12]بر آن آیینه زنگار بسته
[00:15.38]بر آن گهواره کَش دستی نجنباند
[00:21.25]بهار منتظر بیمصرف افتاد
[00:25.33]
[01:20.00]بهار منتظر بیمصرف افتاد
[01:27.24]به هر بامی درنگی کرد و بگذشت
[01:33.88]به هر کویی صدایی کرد و اِستاد
[01:41.32]ولی نامد جواب نه قریه از دشت
[01:48.66]به هر کویی صدایی کرد و اِستاد
[01:56.18]ولی نامد جواب نه قریه از دشت
[02:04.29]
[02:14.21]کسی پیدا نشد غمناک و خوشحال
[02:20.91]که پا بر جاده ي خلوت گذارد
[02:27.91]کسی پیدا نشد در مقدم سال
[02:35.31]که شادان یا غمین آهی برآرد
[02:42.66]که شادان یا غمین آهی برآرد
[02:49.93]که شادان یا غمین آهی برآرد
[02:57.08]
[03:53.33]کسی از کومه سر بیرون نیاورد
[04:00.74]نه مرغ از لانه نه دود از اجاقی
[04:08.02]هوا با ضربه های دف نجنبید
[04:15.86]گـلی خود روی برنامد ز باغی
[04:22.59]هوا با ضربه های دف نجنبید
[04:29.81]گـلی خود روی برنامد ز باغی
[04:37.83]
[04:47.60]بهار آمد نبود اما حیاتی
[04:53.97]در این ویران سرای محنت وغم
[05:02.09]بهار آمد دریغا از نشاطی
[05:09.49]که شمع افروزد و بگشایدش در
[05:16.83]که شمع افروزد و بگشایدش در
[05:24.24]که شمع افروزد و بگشایدش درAll lyrics are property and copyright of their owners.